free bootstrap themes

Túraleírások

ÁLTALÁNOS UTAZÁSI FELTÉTELEK


A Pullman Travel Kft. (továbbiakban utazási iroda) működési engedélyének száma: U-001478. A működéshez előírt vagyoni biztosíték az Aegon Magyarország Általános Biztosítónál van megkötve.

Jelen általános utazási feltételek célja, az utazási iroda és az utas közötti szerződésben nem szabályozott kérdéseket, a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyve 415-416§-ának, az utazásszervező és közvetítő tevékenységről szóló 213/1996 (XII.23) Korm. Rendelet, az utazási szerződésről szóló 281/2008 (XI.28) Korm. Rendelet rendelkezéseivel összhangban meghatározza.

Az utazás időtartamát és helyét, a teljesítés módját és a részvételi díjat az utazási iroda programajánlata és az utazási szerződés tartalmazza.

Az utazási szerződés az utazás megrendelésével, a megrendelés nyilvántartásba vételével, mindkét fél által történő aláírásával és a díjelőleg utas általi befizetésével írásban jön létre az utas és az utazási iroda között. Az utas a szerződés aláírásával kijelenti, hogy a számára átadott jelen utazási szerződést megismerte, a megrendelt szolgáltatásokkal kapcsolatos információkat megkapta, azokat elfogadja.

A részvételi díj tartalmazza az utazás meghirdetett programjában szereplő szolgáltatásokat, a szervezési költséget, egyes utaknál lévő külön költségeket (üdülőhelyi díj, városi behajtási engedély, stb.) és az áfát. A szolgáltatás díjelőlege a részvételi díj 40%-a., melyet az utazási szerződés megkötésekor kell megfizetni. A fennmaradó összeget külön felszólítás nélkül az utazás megkezdése előtt 30 nappal. A fizetési határidők be nem tartása esetén az utazási iroda jogosult a szerződéstől elállni, a szolgáltatást más részére értékesíteni.

A részvételi díj nem tartalmazza az útlemondási biztosítást, illetve a betegség-, baleset- és poggyászbiztosítást. Útlemondási biztosításra kizárólag a jelentkezéssel együtt van mód, de nem köthető az utazás kezdete előtt 14 napon belül. Az útlemondási biztosítás mértéke a részvételi díj 3%-a. Az útlemondási biztosítás díja az utazás lemondása esetén nem téríthető vissza.

A szállítási költségek (ideértve az üzemanyagköltségeket), a deviza forintárfolyamának változása miatt az utazási iroda, az utazást megelőző 20 napon túl, az részvételi díjat megemelheti. Ha a díjemelés a 8%-ot meghaladja, az utasnak az értesítés kézhezvételétől számított 3 napon belül jeleznie kell, ha a szerződéstől el kíván állni. Ebben az esetben a részvételi díj visszajár.

Az utas jogosult az utazásban való részvételi jogát 3. személyre átruházni, amennyiben erről az utazási irodát írásban haladéktalanul tájékoztatja. Az átruházást megelőző kötelezettségekért és az átruházásból eredő többletköltségekért az utasok egyetemlegesen felelnek.

Az utas poggyászának őrizetéről az utazás során és a szálláshelyen maga gondoskodik. Az utazás során (határátkelőkön, várakozóhelyeken, közlekedési eszközökön stb.) elveszett poggyászokért az utazási iroda felelősséget nem vállal. Szervezett buszos utazások esetén, a járművek korlátozott szállítási kapacitásaira való tekintettel, az utas 1 db 20 kg-os poggyászt illetve apartmanonként, szállodai szobánként 1 db hűtőtáskát vihet magával.

Az utas köteles az utazásra vonatkozó jogszabályokat betartani (útlevél, vám- és devizaszabályok, vízum) Az elmulasztásból eredő többletköltséget és az utazási irodánál e miatt jelentkező kár az utast terheli, melyet a felmerüléstől számított 15 napon belül köteles az utazási iroda felé megtéríteni.

 Az utas a szerződéstől az utazás megkezdése előtt írásban tett nyilatkozatban bármikor elállhat. Az utazási irodának joga van ilyen esetben bánatpénzt kérni. A bánatpénz a részvételi díjhoz igazodik és az alábbiak szerint alakul:

35-25 nap közötti elállás esetén 40 %

24-15 nap közötti elállás esetén 50 %

14- 8 nap közötti elállás esetén 75 %

7 napon belül vagy lemondás nélkül 100%

Szállásfoglalás esetén az adott szálloda lemondási feltételei az irányadók. Amennyiben az utas saját hibájából nem tud részt venni az utazáson úgy a részvételi díj visszatérítésére nem tarthat igényt. Ezeket a visszamondott helyeket az utazási iroda mások részére értékesítheti.

Az utazási iroda legkésőbb az utazás megkezdése előtt 20 nappal elállhat a szerződéstől ha a jelentkezők száma nem érte el a minimális létszámot vagy az utazást a szerződéskötéskor előre nem látott emberi életet és egészséget, vagyonbiztonságot veszélyeztető külső körülmény veszélyezteti. Ilyen esetben az utazási iroda az utasnak vagy visszafizeti a részvételi díjat vagy az eredetivel azonos értékű szolgáltatást ajánl fel.

Az utazási szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítéséért az utazási iroda felel. Ha a teljesítés nem a szerződésnek megfelelően történik, az iroda köteles ennek arányában az árat mérsékelni. Amennyiben az utas valamely szolgáltatást saját elhatározásából nem vette igénybe, az utazási iroda nem köteles az árat csökkenteni.

Autóbuszos utazás esetén, ha az utazás ideje alatt technikai okok miatt (határátlépés, útviszonyok stb.) jelentős késés következik be, az utazási irodát felelősség nem terheli. Az iroda köteles a hiba – lehetőség szerinti – mielőbbi elhárításáról. Célszerűségi okokból az iroda az útvonal változtatási jogát fenntartja.

Az utas a hibás teljesítés észrevétele esetén köteles azt haladéktalanul az utazási iroda képviselőjével közölni, melyről jegyzőkönyvet kell felvenni. Kárigényt hazaérkezést követően 3 munkanapon belül írásban kell az irodának jelezni a helyben készült jegyzőkönyv csatolásával. Az iroda köteles a kárigényt megvizsgálni és álláspontjáról az utast 30 napon belül tájékoztatni.

Az utazás során az utas által 3. személynek okozott kárért az utas közvetlenül tartozik felelősséggel. Aki az utazás során magatartásával (ittasság, hangoskodás) zavarja a többi utastársát és többszöri figyelmeztetés során sem változtat viselkedésén, az utazásból azonnal kizárható kártérítési igénye érvényesíthetősége nélkül.

Az utazási szerződés aláírásával az utas hozzájárul ahhoz, hogy a Pullman Travel Kft felvett személyes adatait kezelje, őt az általa megadott elérhetőségeken később megkeresse.

Az általános utazási feltételeket az utas jelentkezéskor elolvassa. Amennyiben a szolgáltatást több utas részére rendeli meg, úgy utastársai nevében is nyilatkozik, melynek megfelelően köteles az utazási feltételekről az általa képviselt utastársait is tájékoztatni.

Az utazási irodakötelezettséget vállal az esetleges hibás teljesítésből eredő jogos igények peren kívüli rendezésére. Ennek hiányában alávetik magukat a Debreceni Városi Bíróság kizárólagos Illetékességének.